Stadgar för Riksorganisationen Reacta

 

§ 1. ORGANISATIONENS NAMN

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm.

 

§ 2. MÅLGRUPP

Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

 

§ 3. ÄNDAMÅL

 

Mom 1


Organisationen har till syfte:

…att verka för att tillvarata ungdomars intresse av en god fysisk och psykisk hälsa genom

 

…att sprida och granska information av betydelse för ungas fysiska och psykiska hälsa.

 

...att aktivera unga att själva driva frågor inom området för fysisk och psykisk hälsa.

 

…att bedriva en positiv och informativ verksamhet för ungdomar, där utgångspunkten är jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

 

…att utbilda och träna ungdomar i demokratins idéer och stärka den demokratiska medvetenheten hos ungdomar.

 

Mom 2
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Mom 3

All Reactas verksamhet ska vara alkohol- och drogfri samt i största möjliga mån även nikotinfri.

 

§ 4. ORGANISATION

 

Mom 1
Organisationen är organiserad enligt följande:
- Riksårsmötet

Riksårsmötet är det högsta beslutande organet

- Riksstyrelsen

Riksstyrelsen ansvarar för förvaltningen av organisationens angelägenheter.

 

- Lokalföreningar

Lokalföreningarna är organisationens nätverk och kan både vara geografiska samt tematiska.

 

Mom 2
Verksamhets- och räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.

 

§5. MEDLEMSKAP

 

Mom 1
Varje person har möjlighet att bli medlem under förutsättning att personen accepterar organisationens stadgar.

 

Mom 2
Medlemskap kan beviljas från och med det år personen fyller 7 år och fram till det år personen fyller 35 år.

 

Mom 3

Person över 35 år som väljer att bli medlem eller fortsätter att förnya sitt medlemskap är att anse som stödmedlem. Sådan medlem har ej rösträtt, men åtnjuter i övrigt samma rättigheter som ordinärt medlemskap ger, utom i de fall stadgarna föreskriver annat.

 

Mom 4

Medlem kan vara medlem i flera lokalföreningar men ska i sådana fall välja en lokalförening där medlemmen har sitt huvudmedlemskap. Medlemmen ansvarar för att begäran om huvudmedlemskap meddelas till förbundsstyrelsen. Medlemmen blir ombudsgrundande för den lokalförening medlemmen har sitt huvudmedlemskap i. Om inte medlemmen själv väljer att placera sitt huvudmedlemskap i en lokalförening går medlemmen in med sitt huvudmedlemskap i geografiskt närmaste lokalförening.

 

Mom 5

Vid fördelning av ombud till riksårsmötet med representativa beslutsformer inom Reacta är medlemmar ombudsgrundande till och med det år de fyller 35 år. Sådana medlemmar betecknas i stadgarna som ombudsgrundande medlem.

 

§ 6. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

 

Mom 1
Medlem, som önskar utgå ur organisationen, skall skicka in anmälan till riksstyrelsen.

 

Mom 2
Medlem som under ett kalenderår inte deklarerat att han/hon önskar stanna kvar som medlem anses ha gått ur organisationen.

 

Mom 3
Medlem som bryter mot organisationens stadgar eller bestämmelser eller genom sitt uppträdande skadar organisationen kan av riksstyrelsen, efter varning och om ej bättring skett, uteslutas.

 

Mom 4
Medlem, som utgått eller uteslutits ur organisationen, har inte rätt att få tillbaka vad personen inbetalat eller skänkt.

 

Mom 5
Beslut om uteslutning fattas av riksstyrelsen med 2/3 majoritet och äger omedelbart laga kraft, men skall tas upp på kommande riksårsmöte för behandling. Utesluten medlem har inte närvarorätt på riksårsmötet men får yttra sig genom en skrivelse.

 

§ 7. ÅTERINTRÄDANDE

 

Mom 1
Om medlem, som uteslutits, önskar återinträdande i organisationen, skall ansökan göras hos riksstyrelsen som avgör om återinträdandet skall beviljas.

 

§ 8. RIKSÅRSMÖTET

 

Mom 1

Riksårsmötet är riksorganisationens högsta beslutande organ. Medlemmar innehar närvarorätt. Ombud har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Revisorer har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt. Riksstyrelsen har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Riksstyrelsen har inte rösträtt i frågor som gäller egen ansvarsfrihet eller ersättning.

 

Ordinarie riksårsmötet skall hållas vart annat år före juni månad.

 

Mom 2

Extra riksårsmöte sammankallas av riksstyrelsen på eget initiativ eller om riksstyrelsen mottagit skriftlig begäran från revisorer. Extra riksårsmöte ska hållas inom fyra månader från det att giltig begäran inkommit till riksstyrelsen. Tid och plats för riksårsmötet bestäms av riksstyrelsen.

 

Mom 3

Skriftlig kallelse till riksårsmötets ombud ska skickas minst 4 veckor före ett riksårsmöte. Senast 20 dagar före ordinarie riksårsmöte ska ombuden erhålla förslag till dagordning och underlag för de ärenden som avses bli behandlade enligt dagordningen.

 

Mom 4

På riksårsmötet ska minst följande frågor behandlas:

a) Styrelsens berättelse

b) Revisorernas berättelse

c) Frågan om ansvarsfrihet

d) Förslag och styrelsens utslag över dessa

e) Förslag från styrelsen

f) Stadgeenliga val

g) Stadgar

 

Mom 5

Vid extra riksårsmöte får – förutom punkterna 1-3 ovan – endast behandlas den eller de frågor som föranlett att riksårsmötet har sammankallats.

 

Mom 6

Beslut vid riksårsmötet fattas genom öppen omröstning. Vid personval kan dock röstberättigad begära sluten omröstning. Röstberättigad är ombud på riksårsmötet. Varje ombud har en röst. Riksårsmötets beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal har riksårsmötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

 

Mom 7

Alla medlemmar har rätt att senast två månader före ordinarie riksårsmöte (med motionsbehandling) skicka in skriftligt förslag, s.k. motion, till riksstyrelsen som ska yttra sig om förslaget. Riksstyrelsen ska senast tjugo dagar före ordinarie riksårsmöte skicka förslagen med yttranden till samtliga riksårsmötets ombud.

 

§ 9. VAL TILL RIKSÅRSMÖTET

 

Mom 1 
Varje lokalförening har rätt att utse och sända två ombud, samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat tusental medlemmar utöver ett tusen. Medlemsräkning som grund för val sker den 31 december året före det år valet äger rum.

Mom 2 
Varje registrerad medlem i en lokalförening kan föreslås till ombud. Valbar är den person som lokalföreningen utsett till ombud och som förklarat sig beredd att deltaga på riksårsmötet. Varje lokalförening som avser att sända ombud, skall senast 5 veckor innan riksårsmötet, skriftligen till riksstyrelsen insända de ombud som valts i lokalföreningen.

 

Mom 3 
Ombud till riksårsmötet väljs för en tid av en mandatperiod. Mandatperioden sträcker sig från datumet för ordinarie riksårsmöte till datumet för nästa ordinarie riksårsmöte.


Mom 4
Ombud som inte längre är medlem i lokalföreningen, väljs till riksstyrelseledamot eller avsäger sig uppdraget är inte längre ombud. Sak samma gäller ombud som anställs i, kommer i ett anställningsliknande förhållande till eller i större utsträckning utför förvärvsarbete för organisationen. I nämnda fall eller när ombud är förhindrad att deltaga i riksårsmöte, inträder ersättare utsedd i lokalföreningen, dock inte för längre tid än hindret består.

 

§ 10. RIKSSTYRELSEN

 

Mom 1
Riksstyrelsen tar hand om den omedelbara ledningen av organisationens verksamhet i enlighet med dess stadgar och av riksårsmötet fattade beslut.

 

Mom 2
Riksstyrelsen består av en ordförande och fyra ytterligare ledamöter samt fyra suppleanter.

 

Mom 3
Riksstyrelsens ordförande väljs på 2 år, övriga ledarmöten väljs på 2 år (avgår växelvis).

 

Mom 4
Riksstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Kassör kan om synnerliga skäl föreligger väljas utanför förbundsstyrelsen.

 

Mom 5
Riksstyrelsen bör sammankallas, på kallelse av ordförande, minst fyra gånger årligen.

 

Mom 6
Riksstyrelsen äger rätt att kalla adjungerade vid behov.

 

Mom 7
Riksstyrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter, varav en av dem är ordförande eller vice ordförande, deltar i mötet.

 

Mom 8
Riksstyrelsen utser de personer som äger rätt att teckna organisationens firma.

 

Mom 9
Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning. Votering i personfrågor skall vara sluten, om en ledamot så begär.

 

Mom 10
Ordförande äger utslagsröst.

 

Mom 11
Riksstyrelsen tillsätter de kommittéer som styrelsen tycker behövs.

 

§ 11. LOKALFÖRENINGAR

Lokalföreningarna är organisationens nätverk. Det finns både geografiskt baserade men också tematiska lokalföreningar. Varje medlem tillhör någon förening, vanligtvis närmaste geografiskt baserade lokalföreningen. Lokalföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Medlemmar i lokalföreningar har rätt att närvara på årsmötet, lägga förslag och rösta. Årsmötet väljer en lokalföreningsstyrelse som har till uppgift att leda arbetet i lokalföreningen.

 

Lokalföreningars stadgar och ändringar av dem skall underställas riksstyrelsen för fastställelse och i lokalföreningens stadgar skall framgå att medlem i lokalförening också måste vara medlem i organisationen, att lokalföreningen årligen skall underrätta förbundets styrelse om sin ordförande, sekreterare och styrelse. Lokalföreningarna måste årligen sända sina verksamhetsberättelser till riksstyrelsen.

Lokalförening äger ej rätt att uttala sig i riksstyrelsens namn utan uttalar sig i eget namn.

 

§ 12. VALBEREDNING

Valberedningen väljs på 2 år och senast 45 dagar före årsmöte skall valberedningens ordförande skriftligen lämna förslag till dels funktionärer till årsmötet, dels till riksstyrelseledamöter för de platser som är öppna för omval.

 

§ 13. VALBARHET


Valbar är en person som är medlem samt förklarat sig beredd att delta i val.

 

§ 14. REVISION

 

Mom 1
Organisationens samtliga räkenskaper skall granskas av revisor.

 

Mom 2
Organisationens räkenskaper föres per kalenderår och skall före den 31 juli genom kassörens försorg skickas till revisorer för granskning. Revisorerna skall avge berättelse över revisionen inom 15 dagar.

 

Mom 3
På särskild kallelse av ordförande skall revisorn närvara vid styrelsesammanträdes- eller riksårsmötes behandling av organisationens räkenskaper.

 

§ 15. ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om stadgeändringar fattas med 2/3 majoritet av de närvarande vid riksårsmötet.

 

§ 16. STADGARNAS BESTÄMMELSER

Bestämmelserna i dessa stadgar om organisationens ändamål får aldrig i sin andemening ändras.

 

§ 17. Styrelsen äger tolkningsföreträde vid fråga om innebörden av stadgarna.

 

§ 18. ORGANISATIONENS UPPLÖSNING

För beslut om upplösning krävs tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, med minst sex månaders mellanrum, varav minst en är ordinarie. I kallelsen till årsmöte som har att behandla fråga om organisationens upplösning skall förslag lämnas om hur riksstyrelsen skall förfara med organisationens tillgångar.

 

Vill ni ladda ner Reactas stadgar i pdf format kan ni göra det här

 

PÅ GÅNG

Kurser i hälsofrämjande arbete för dig som arbetar i skolan

Inspireras i mindfulness, ungas livsstil eller dans

Läs mer...

Vi söker två praktikanter

Gör din praktik hos oss - för ungas hälsa

Läs mer...

Utbildningar för kommunen

Ungas organisering för hälsan - två nya utbildningar 2017

Läs mer...

Bättre hälsa i skolan! 

Välkommen till vårens utbildningsdag med temat ungas livsstil!

Läs mer...

Öppen Nätverksträff!

Tema: Ökad rörelse i skolan

Läs mer...

SENASTE NYTT

Vi söker pilotskolor

Delta i ett spännande projekt

Läs mer...

Konferens - Psykisk hälsa & samverkan

Evidens, nya resultat och metoder

Läs mer...

Kommunsamordnare - ledigt jobb!

Vill du utveckla och samordna stödet till landets kommuner för ungas hälsa, med särskilt fokus på nyanlända?

Läs mer...

Vinnare av årets Reactapris!

Årets vinnare av 5000 kronor har utsetts

Läs mer...

Stolta och engagerade elever

Vinster med hälsoråd utifrån ett integrationsperspektiv.

Läs mer...