Stadgar för Riksorganisationen Reacta

 

§ 1. ORGANISATIONENS NAMN

Organisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 

 

§ 2. MÅLGRUPP

Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

 

§ 3. ÄNDAMÅL

Mom 1

Organisationen har till syfte att verka för att tillvarata ungdomars intresse av en god fysisk och psykisk hälsa genom:

…att sprida och granska information av betydelse för ungas fysiska och psykiska hälsa.

...att aktivera unga att själva driva frågor inom området för fysisk och psykisk hälsa.

…att bedriva en positiv och informativ verksamhet för ungdomar, där utgångspunkten är jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

…att utbilda och träna ungdomar i demokratins idéer och stärka den demokratiska medvetenheten hos ungdomar.

Mom 2

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Mom 3

All Reactas verksamhet ska vara alkohol- och drogfri samt i största möjliga mån även nikotinfri.

 

§ 4. ORGANISATION

Mom 1

Organisationen är organiserad enligt följande:

- Riksårsmötet

Riksårsmötet är det högsta beslutande organet.

- Riksstyrelsen

Riksstyrelsen ansvarar för förvaltningen av organisationens angelägenheter.

- Anslutna föreningar, organisationer eller annan sammanslutning som stödjer organisationens målsättning och värderingar. 

Mom 2

Verksamhets- och räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.

 

§5. MEDLEMSKAP

Mom 1

Organisationens medlemmar är föreningar. 

Andra organisationer eller sammanslutningar som stödjer Reactas målsättning och värderingar kan bli stödmedlemmar.

Mom 2

Enskilda personer har möjlighet att bli medlem i föreningar anslutna till organisationen under förutsättning att personen accepterar organisationens stadgar.

Mom 3

Enskilda personer kan vara medlem i flera föreningar anslutna till Reacta. 

Om så sker ska den enskilda personen välja sitt huvudmedlemskap. Medlemmen blir ombudsgrundande där huvudmedlemskap finns. 

Medlemmen ansvarar för att begäran om huvudmedlemskap meddelas till riksstyrelsen, om huvudmedlemskap ej meddelats till riksstyrelsen går personens huvudmedlemskap in i den förening där personen först blev medlem.

Mom 4

Vid fördelning av ombud till riksårsmötet med representativa beslutsformer inom organisationen är anslutna föreningars medlemmar ombudsgrundande.

Organisationer eller annan sammanslutning som innehar stödmedlemskap är ej ombudsgrundande. 

 

§ 6. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Mom 1

Medlem, som önskar utgå ur organisationen, skall skicka in anmälan till riksstyrelsen.

Mom 2

Medlem som under ett kalenderår inte deklarerat att han/hon önskar stanna kvar som medlem anses ha gått ur organisationen.

Mom 3

Medlem som bryter mot organisationens stadgar eller bestämmelser eller genom sitt uppträdande skadar organisationen kan av riksstyrelsen, efter varning och om ej bättring skett, uteslutas.

Mom 4

Medlem, som utgått eller uteslutits ur organisationen, har inte rätt att få tillbaka vad personen inbetalat eller skänkt.

Mom 5

Beslut om uteslutning fattas av riksstyrelsen med 2/3 majoritet och äger omedelbart laga kraft, men skall tas upp på kommande riksårsmöte för behandling. Utesluten medlem har inte närvarorätt på riksårsmötet men får yttra sig genom en skrivelse. 

 

§ 7. ÅTERINTRÄDANDE

Mom 1

Om medlem, som uteslutits, önskar återinträdande i organisationen, skall ansökan göras hos riksstyrelsen som avgör om återinträdandet skall beviljas.

 

§ 8. RIKSÅRSMÖTET

Mom 1

Riksårsmötet är riksorganisationens högsta beslutande organ.

Medlemmar vid anslutna föreningar, organisationer eller annan sammanslutning innehar närvarorätt.

Ombud har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt.

Revisorer har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt.

Riksstyrelsen har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Riksstyrelsen har inte rösträtt i frågor som gäller egen ansvarsfrihet eller ersättning. 

Riksårsmötets röstlängd fördelas enligt följande bestämmelser:

Föreningar där minst 60% av medlemmarna är under 26 år tilldelas 60% av röstlängden. Föreningar som inte fyller kraven att minst 60% av medlemmar är under 26 år tilldelas 40% av röstlängden.

Om representationen av föreningar där minst 60% av medlemmarna är under 26 år är 61% eller mer av den totala röstlängden skall fördelningen ske enligt principen ett ombud, en röst. 

Mom 2

Extra riksårsmöte sammankallas av riksstyrelsen på eget initiativ eller om riksstyrelsen mottagit skriftlig begäran från revisorer. Extra riksårsmöte ska hållas inom fyra månader från det att giltig begäran inkommit till riksstyrelsen. Tid och plats för riksårsmötet bestäms av riksstyrelsen.

Mom 3

Skriftlig kallelse till riksårsmötets ombud ska skickas minst 4 veckor före ett riksårsmöte. Senast 20 dagar före ordinarie riksårsmöte ska ombuden erhålla förslag till dagordning och underlag för de ärenden som avses bli behandlade enligt dagordningen.

Mom 4

På riksårsmötet ska minst följande frågor behandlas:

a)      Styrelsens berättelse

b)      Revisorernas berättelse

c)       Frågan om ansvarsfrihet

d)      Förslag och styrelsens utslag över dessa

e)      Förslag från styrelsen

f)        Stadgeenliga val

g)      Stadgar

Mom 5

Vid extra riksårsmöte får – förutom punkterna 1-3 ovan – endast behandlas den eller de frågor som föranlett att riksårsmötet har sammankallats.

Mom 6

Beslut vid riksårsmötet fattas genom öppen omröstning.

Vid personval kan dock röstberättigad begära sluten omröstning. Röstberättigad är ombud på riksårsmötet. Varje ombud har en röst. Riksårsmötets beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal har riksårsmötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

Mom 7

Alla medlemmar har rätt att senast två månader före ordinarie riksårsmöte (med motionsbehandling) skicka in skriftligt förslag, s.k. motion, till riksstyrelsen som ska yttra sig om förslaget. Riksstyrelsen ska senast tjugo dagar före ordinarie riksårsmöte skicka förslagen med yttranden till samtliga riksårsmötets ombud.

 

§ 9. VAL TILL RIKSÅRSMÖTET

Mom 1

Varje ansluten förening har rätt att utse och sända två ombud, samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat tusental medlemmar utöver ett tusen. Medlemsräkning som grund för val sker den 31 december året före det år valet äger rum. 

Mom 2

Varje registrerad medlem i en förening kan föreslås till ombud. Valbar är den person som föreningen utsett till ombud och som förklarat sig beredd att deltaga på riksårsmötet. Varje förening som avser att sända ombud, skall senast 5 veckor innan riksårsmötet, skriftligen till riksstyrelsen insända de ombud som valts i föreningen.

Mom 3

Ombud till riksårsmötet väljs för en tid av en mandatperiod. Mandatperioden sträcker sig från datumet för ordinarie riksårsmöte till datumet för nästa ordinarie riksårsmöte.

Mom 4

Ombud som: Inte längre är medlem i föreningen, väljs till riksstyrelseledamot eller avsäger sig uppdraget är inte längre ombud. 

Samma sak gäller ombud som: Anställts i, kommer i ett anställningsliknande förhållande till eller i större utsträckning utför förvärvsarbete för organisationen.  I nämnda fall eller när ombud är förhindrad att deltaga i riksårsmöte, inträder ersättare utsedd i föreningen, dock inte för längre tid än hindret består.

 

§ 10. RIKSSTYRELSEN

Mom 1

Riksstyrelsen tar hand om den omedelbara ledningen av organisationens verksamhet i enlighet med dess stadgar och av riksårsmötet fattade beslut.

Mom 2

Riksstyrelsen består av en ordförande och fyra ytterligare ledamöter samt fyra suppleanter. Minst 60% av riksstyrelsen skall bestå av personer under 26 år.

Mom 3

Riksstyrelsens ordförande väljs på 2 år. Riksstyrelsens ledamöter väljs på 2 år.

Mom 4

Riksstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Kassör kan om synnerliga skäl föreligger väljas utanför riksstyrelsen.

Mom 5

Riksstyrelsen bör sammankallas, på kallelse av ordförande, minst fyra gånger årligen.

Mom 6

Riksstyrelsen äger rätt att kalla adjungerade vid behov.

Mom 7

Riksstyrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter, varav en av dem är ordförande eller vice ordförande, deltar i mötet.

Mom 8

Riksstyrelsen utser de personer som äger rätt att teckna organisationens firma.

Mom 9

Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning. Votering i personfrågor skall vara sluten, om en ledamot så begär.

Mom 10

Ordförande äger utslagsröst.

Mom 11

 Riksstyrelsen tillsätter de kommittéer som styrelsen tycker behövs.

 

§ 11. Anslutna föreningar

Organisationens medlemmar är anslutna föreningar. Varje enskild medlem tillhör någon förening, vanligtvis närmaste geografiskt baserade förening. Högsta beslutande organ hos den anslutna föreningen är årsmötet.

Anslutna föreningars stadgar och ändringar av dem ska underställas riksstyrelsen för fastställelse, i föreningens stadgar skall framgå att medlem i föreningen också måste vara medlem i organisationen, att föreningen årligen skall underrätta organisationens styrelse om sin ordförande, sekreterare och styrelse. Föreningarna måste årligen sända sina verksamhetsberättelser till riksstyrelsen.

Anslutna föreningar äger ej rätt att uttala sig i riksstyrelsens namn utan uttalar sig i eget namn.

Ansökan om medlemskap ställs till organisationen. 

 

§ 12. Stödmedlemskap för organisationer eller annan sammanslutning

Organisationer eller annan sammanslutning som stödjer Reactas målsättning och värderingar kan välja att bli stödmedlemmar till Reacta. 

Stödmedlemmar har ej rösträtt vid riksårsmötet. De har inte heller rätt att sända ombud till riksårsmötet. 

Ansökan om stödmedlemskap ställs till Reacta. Om organisation eller annan sammanslutning vid inträde har befintliga lokala föreningar äger dessa ej rätt till stödmedlemskap om inte annat bestämts.  För att stödverksamhet ska vara giltig krävs det att årlig medlemsavgift avlagts.

 

§ 13. VALBEREDNING

Valberedningen väljs på 2 år och senast 45 dagar före årsmöte skall valberedningens ordförande skriftligen lämna förslag till dels funktionärer till årsmötet, dels till riksstyrelseledamöter för de platser som är öppna för omval. 

 

§ 14. VALBARHET

Valbar är en person som är medlem samt förklarat sig beredd att delta i val.  

 

§ 15. REVISION

Mom 1

Organisationens samtliga räkenskaper skall granskas av revisor.

Mom 2

Organisationens räkenskaper föres per kalenderår och skall före den 31 juli genom kassörens försorg skickas till revisorer för granskning. Revisorerna skall avge berättelse över revisionen inom 15 dagar.

Mom 3

På särskild kallelse av ordförande skall revisorn närvara vid styrelsesammanträdes- eller riksårsmötes behandling av organisationens räkenskaper. 

 

§ 16. ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om stadgeändringar fattas med 2/3 majoritet av riksårsmötets röstlängd.  

 

§ 17. STADGARNAS BESTÄMMELSER

Bestämmelserna i dessa stadgar om organisationens ändamål får aldrig i sin andemening ändras.  

 

§ 18. TOLKNINGSFÖRETRÄDE

Styrelsen äger tolkningsföreträde vid fråga om innebörden av stadgarna.  

 

§ 19. ORGANISATIONENS UPPLÖSNING

För beslut om upplösning krävs tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, med minst sex månaders mellanrum, varav minst en är ordinarie. I kallelsen till årsmöte som har att behandla fråga om organisationens upplösning skall förslag lämnas om hur riksstyrelsen skall förfara med organisationens tillgångar.

 

Organisationens stadgar finns att ladda ner via denna länk

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Årsmöte i Reacta Syd

Kallelse till årsmöte

Läs mer ...

Ny hemsida i betaversion

Ny hemsida för ungas hälsa - flera nyheter!

Läs mer ...

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...